Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Wójta Gminy Damasławek w sprawie naboru kandydatów na ławnika.

O G Ł O S Z E N I E  

Wójta Gminy Damasławek

w sprawie naboru kandydatów na ławnika

  

    W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 r. czteroletniej kadencji ławników, Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zwrócił się do Rady Gminy Damasławek z prośbą o dokonanie wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Wągrowcu na kadencję 2016 – 2019.

    W związku z powyższym działając na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) informuje, że do dnia 30 czerwca 2015 roku można zgłaszać Radzie Gminy Damasławek kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

 

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

 

1.      Przepisy prawne:

1)      Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.).

2)      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 z późn. zm.).

 

2.      Kto może zostać ławnikiem:

Art. 158. § 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)   jest nieskazitelnego charakteru;

3)   ukończył 30 lat;

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)   nie przekroczył 70 lat;

6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

3.      Kto nie może zostać ławnikiem:

Art. 159. § 1. Ławnikami nie mogą być:

1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)   duchowni;

7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)   funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)   radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

4.      Kto może zgłaszać kandydatów:

Art. 162. § 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

 

5.    Zgłaszanie kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.06.2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 z późn. zm.).

 

Art. 163 § 2.  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.

§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

§ 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

§ 9. Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

§ 10. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

 

6.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do 30 czerwca 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Damasławek w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8:30 – 16:30, wtorek – piątek 7:30 – 15:30 lub pocztą na adres: Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek z dopiskiem „kandydat na ławnika” (decyduje data wpływu do urzędu).

 

7.      Dokumenty do pobrania:

Wzór  karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory innych dokumentów dostępne są w Urzędzie Gminy Damasławek biuro nr 4 (obsługa Rady Gminy), na stronie BIP Gminy Damasławek www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl oraz na stronie internetowej www.gminadamaslawek.pl

 

8.      Informacje dodatkowe:

Wybór ławnika nastąpi do 31 października 2015 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru kandydatów na ławnika udziela pracownik Biura Rady Gminy Damasławek pod nr tel. 67-26-13-611.

 

 

WÓJT GMINY DAMASŁAWEK

Jacek Matysiak

 

 

Damasławek, 01.06.2015 r.

 

 

 

Załączniki

OGŁOSZENIE (230.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista osób zgłaszających kandydata (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karta zgłoszenia kandydata na ławnika (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie kandydata na ławnika (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Matysiak
Data utworzenia:2015-06-01 15:38:02
Wprowadził do systemu:Szymon Ziętek
Data wprowadzenia:2015-06-01 15:38:04
Opublikował:Szymon Ziętek
Data publikacji:2015-06-01 15:39:25
Ostatnia zmiana:2015-06-01 15:49:12
Ilość wyświetleń:1835
Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij