Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Damasławek

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli na terenie gminy Damasławek.

Zamawiający:
Gmina Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek

Tytuł przetargu:
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli na terenie gminy Damasławek


CPV:
CPV: 60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) , CPV: 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.1 nie podlegają wykluczeniu;
7.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
7.2 Warunki udziału w postępowaniu
7.2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże posiadanie aktualnych uprawnień do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
7.3 Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia
7.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.3.2 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.3.3 Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7.3.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 b ustawy Pzp., i skonkretyzowanych w rozdziale 7 ust. 7.2 SIWZ, Wykonawcy wykazują łącznie. Oznacza to, iż Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy Wykonawców ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową.
7.5 O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258lub art. 270-309ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.6 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233,
z późn. zm.)
7.7. Wykonawca zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z jego treści winien wynikać, w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7.8 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7.9 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.10 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z ust. 7 i nast. powyżej, w celu wykazania:
1) braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, oraz
2) spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i b) SIWZ.
7.11 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 8 SIWZ.


Termin realizacji:
6.1 Rozpoczęcie realizacji zamówienia: 01.03.2018 r.
6.2 Zakończenie realizacji zamówienia: 21.06.2019 r.


Osoba odpowiedzialna:
Agnieszka Furmaniak - Inspektor ds. oświaty i sportu - oswiata@damaslawek.nowoczesnagmina.pl; Jakub Wojciechowski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - jwojciechowski@damaslawek.nowoczesnagmina.pl

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, Sekretariat (pokój nr 2)

Oferty można składać do:
2018-01-29 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2018-01-29 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Damasławek, ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, pokój nr 9

Kryteria wyboru:
15 KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

15.1 Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert:
15.1.1 Kryterium cena - 60%
15.1.2 Kryterium ilość autobusów - 40%

1) Kryterium cena - zostanie ocenione w skali punktowej od 0 do 100 pkt. Oferta najtańsza uzyska 100 pkt., pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Punkty za cenę zostaną wyliczone wg następującego wzoru:

A. Cena - 60%

Oferta wykonawcy otrzyma ilość punktów obliczoną według formuły:

Wp = Cn : Cb x 100 pkt x 60%.

Wp - ilość punktów obliczona dla oferty,
Cn - cena oferty najtańszej spośród ważnych ofert,
Cb - cena oferty badanej

B. Ilość autobusów wyprodukowanych w roku 2000 i później, przeznaczonych do realizacji zamówienia - 40%
Oferent, który w załączniku nr 4 wykaże 3 autobusy wyprodukowane w roku 2000 i później otrzyma - 40 punktów.
Oferent, który w załączniku nr 4 wykaże 2 autobusy wyprodukowane w roku 2000 i później otrzyma 20 punktów.
Oferent, który w załączniku nr 4 wykaże 1 autobus wyprodukowany w roku 2000 i później otrzyma 10 punktów.
Oferent, który w załączniku nr 4 nie wykaże żadnego autobusu wyprodukowanego w roku 2000 i później otrzyma 0 punktów.

15.2 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty która otrzyma największą ilość punktów.
15.3 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
15.6 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wskazane w pkt 15.1.1.
15.7 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie każdego zadania zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.


Wadium:
9.000,00 PLN

Uwagi:
Brak

Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (1014.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (560.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz - załącznik nr 1 do SIWZ (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie Załącznik Nr 2 do SIWZ (20.9kB) Zapisz dokument  
Oświadczenie Załącznik Nr 3 do SIWZ (22.7kB) Zapisz dokument  
Wykaz sprzętu - załącznik nr 4 do SIWZ (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Umowa - załącznik nr 5 do SIWZ (412.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Trasy - załącznik nr 5_1 do SIWZ (374.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dot grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SIWZ (19.6kB) Zapisz dokument  
Regulamin dowozów - załącznik nr 7 do SIWZ (384.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (187.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (451.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi (485.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Matysiak
Data utworzenia:2018-01-19 13:50:02
Wprowadził do systemu:Szymon Ziętek
Data wprowadzenia:2018-01-19 13:50:09
Opublikował:Szymon Ziętek
Data publikacji:2018-01-19 14:14:31
Ostatnia zmiana:2018-02-20 12:29:34
Ilość wyświetleń:2462

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij